2011: Noen AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.01.2008

  • Org.nr.:

    990726884

  • Kontaktperson:

    Heidi Wang

Problemet:
Antall personer med demens vil dobles innen 2030, og Norge har ikke nok helsearbeidere til å dekke deres behov om vi fortsetter å yte helse og omsorg som i dag. Forskning viser at personer med demens kan opprettholde helse og bidra lengre i familien og til samfunnet med rett helsehjelp. Denne kunnskapen er i liten grad omsatt i undervisning, kompetanse og tjeneste som kommer pasientgruppen til gode.

Vårt mål:
Vi finner nye løsninger på sosiale- og helserelaterte utfordringer, som bedrer levekårene for individer og grupper, og sprer disse løsningene til flest mulig.

Målgrupper:
Vårt tilbud er et supplement til familien og til det offentlige, og våre kunder er både privatpersoner og kommuner. Den ene målgruppen er voksne med kognitiv svikt eller demens og deres pårørende som mottar helsefremmende tjenester. Den andre målgruppen er jobbsøkere med unik personlig kompetanse og restarbeidsevne som kvalifiseres og yter tjenestene.

Hovedaktiviteter:
Vi har utviklet KuPA-metoden, som er en strukturert og målrettet måte å arbeide på for helsefremming hos den enkelte. Metoden benyttes i Miljøbehandling, personsentrert veiledning og tilrettelegging – tjenester som skreddersys for oppfølging etter diagnose og individuell helsefremming. Gjennom Noenskolen tilbyr vi kurs for nye omsorgsarbeidere og den nye demensomsorgen med bruk av KuPA-metoden.

Hva er nytt med denne løsningen?
Vår løsning svarer på Demensplan 2020 sine strategier for et mer demensvennlig samfunn. Løsningen dekker familienes behov for støtte når en alvorlig syk og kronisk sykdom rammer. Dette innebærer forebygging, aktivitet og mestring, involvering, deltakelse og kompetansedeling der pasienten og pårørende er i sentrum for et individuelt forløp.

Sosiale resultater:
* 400 familier har benyttet tilbudet vårt. Undersøkelser viser at kundene er fornøyd. De pårørende opplever å få avlastning og melder at veilederen fungerer godt.
* 150 jobbsøkere er kurset til å bli veiledere og utføre den nye demensomsorgen.
* 70 arbeidstakere med restarbeidsevne har vært eller er ansatt som veiledere i Noen.
* Tilbudet finnes i 11 kommuner.

En pilotstudie utført av Bente Nordtug, Senter for omsorgsforskning 2015, viste at personene med demens som benyttet den nye Aktivitetstjenesten basert på KuPA-metoden, opprettholdt livskvaliteten, mens kontrollgruppen fikk redusert livskvalitet i testperioden. Tjenestemottakerne fikk i tillegg økt livskvalitet i form av estetiske opplevelser.

Vår forretningsmodell:
I 2015 kom 84 prosent av inntektene våre fra salg, mens 16 prosent var FoU-midler. Disse tallene er representative for vår virksomhet. Privatmarkedet kjennestegens av tidlig intervensjon, hvor kundene ofte er høyt utdannede, kvinner og godt voksne, med behov for hjelp utover det det offentlige tilbyr. Det offentlige representerer et marked som etterspør kompetanseutvikling og FoU-partnerskap.

Potensialet for vekst:
10 000 mennesker får demens hvert år. Hvis vårt tilbud blir koblet opp mot det offentlige tjenestetilbudet, kombinert med redusert pris, vil våre tjenester være aktuelle for alle som får demensdiagnose.

Dersom 5 prosent av hjemmeboende personer med demens benytter en av våre helsefremmende tjenester, representerer det cirka 2000 pasienter, 8000 pårørende, og 600 arbeidssøkere som får benyttet sin resarbeidsevne.

I tillegg har vår virksomhet potensiale for spredning til andre pasientgrupper og andre land.

Utmerkelser:
2009: Ildsjelprisen, Gjensidigestiftelsen
2011: Årets sosiale entreprenør, FERD
2011: Demensprisen, Nasjonalforeningen for folkehelsen Nord-Trøndelag
2012: Årets Gründerkvinne i Nord Trøndelag
2013: Noen AS som ressurs i morgendagens omsorg
(Stortingsmelding 29, 2012-2013)
2016: Årets Nyskaping, NHO Trøndelag sin nyskapingspris, nominert til nasjonal kåring