Hogst AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.07.2016

  • Org.nr.:

    917 371 865

  • Kontaktperson:

    Svein Haugen

Problemet:
I Norge er det årlig cirka 11.000 fengslinger, og 3700 er til en hver tid innsatt i fengsel. Av disse har 40 prosent ingen utdanning utover ungdomsskolen. 60 prosent har utfordringer med rus og 90 prosent sliter i tillegg med økonomiske problemer. Tidligere straffedømte og/eller rusmisbrukere har i dag problemer med å komme seg inn i arbeidslivet. Løslatelse blir ofte betegnet som en glippsone, der mange går ut av fengsel uten å ha noe å gå til. Resultatet er de ofte havner tilbake til et liv som fortsatt blir preget av rus og kriminalitet. Samtidig er det viktig å huske hvilke påkjenninger dette medfører for den enkelte og deres pårørende. Ifølge Foreningen for fangers pårørende opplever mellom 6000 og 8000 barn hvert år at far eller mor kommer i fengsel. Disse barna kalles «de skjulte straffede».

Vårt mål:
Hogst AS er en bedrift som leverer manuelle skogryddingstjenester. Flertallet av de ansatte er tidligere gjengangskriminelle. Bedriften leverer arbeid til markedspris og lønner ansatte med markedslønn. I dag har selskapet syv ansatte, i tillegg til fire som er i opplæring i bedriften. Hogst ble startet av Norges Røde Kors sammen med TrønderEnergi, som et seks måneders pilotprosjekt i september 2015. Vårt mål er å skape givende og økonomisk bærekraftige, faste arbeidsplasser til tidligere straffedømte. Våren 2016 stiftet vi selskapet Hogst AS. Et eventuelt overskudd i bedriften skal føres tilbake til selskapet ellers gis til aktiviteten «Nettverk etter soning» i regi av RødeKors.

Målgrupper:
Vår målgruppe er tidligere straffedømte og/eller rusmisbrukere, som er motivert for et vanlig liv uten kriminalitet og rus. Vi ønsker å kunne tilby fast arbeid til personer som er skikket til å utføre en fysisk krevende jobb, men som ikke får det grunnet sin bakgrunn. Vi har krav om rusfrihet, og sterk motivasjon for jobben. Vi lærer opp våre ansatte internt i et tre måneder langt kurs. Vårt foreløpige mål er å rekruttere to grupper på fire personer i året. Vårt ønske er at Hogst kan være et springbrett videre for de som ønsker det, men også være en trygg arbeidsplass over mange år for andre.

Hovedaktiviteter:
Selskapet skal i første omgang utføre linjerydding og andre manuelleskogtjenester. Kundene vil være store eiere og driftere av skog, og aktører som energi- og nettselskaper, vegvesen, jernbane og lignende. TrønderEnergi er selskapets første kunde. Vi har etablert et godt samarbeid med NAV og Kriminalomsorgen i Trondheim, og utviklet et opplæringsprogram for rydding av skog. Vi ser at flere kan unngå «glippsonen» som løslatelse kan føre til, ved å starte opplæring allerede mot slutten av soningen. Da kan deltakerne gå rett over i jobb ved løslatelse eller frigang. Disse tre månedene er organisert som arbeidstrening, og inneholder også kurs i privat økonomi. Etter endt opplæringsperiode i arbeidspraksis tilbyr vi fast jobb til de som består kurset.

Hva er nytt med denne løsningen?
Vi gir mennesker som går fra å være innestengt til utestengt en sjanse til fast jobb. At forberedelsen til opplæring og arbeid starter allerede før løslatelse er en god overgang fra soning til jobb, og en sterk motivator for deltakerne. Vi skiller oss fra andre gode tiltak ved at:

-vi utfører hardt fysisk arbeid som gir trening for den enkelte
-vi er forutsigbare ved å garantere for fast jobb, noe som er en stor vi motivator
-vi er kommersielle og gjør dermed våre ansatte stolte over resultatene vi skaper
-vi i løpet av det første året har levert tjenester som ifølge oppdragsgiver er det «beste de har sett»

Sammen med Kriminalomsorgen og NAV har vi gått opp en ny løype for hvordan det går an å jobbe med tilbakeføring etter soning. TrønderEnergi har som partner og pådriver også vist en ny måte for et konsern å ta samfunnsansvar på.

Sosiale resultater:
Ett år etter oppstart har fire barske arbeidskarer fast jobb, og ytterligere fire har startet i opplæring. Vi ser betydningen av å ha en fast jobb med de krav og rettigheter som følger med. At flere av de ansatte for første gang på mange år nå har kontakt med sine barn og familier er noe vi alle gleder oss stort over.

Vår forretningsmodell:
Inntektene våre kommer primært fra skogryddingstjenester. Vi har i dag avtale med TrønderEnergi om rydding av deres linjenett i Trøndelag. Vi jobber videre mot kommuner, vegvesen, skogeiere, energiselskaper og andre relevante oppdragsgivere. Vi har en avtale med NAV som vil sikre finansieringen av den nødvendige opplæringen vi gir. NAV vil også kunne bidra med ordinær lønnsstøtte i et halvt år fornyansatte.

Potensialet for vekst:
Vi ønsker å videreutvikle modellen med mål om å starte opp flere steder i landet, og kanskje også bidra til oppstart i utlandet.

Se presentasjonen på konferansen: