Forandringsfabrikken

Selskapsfakta

  • Org.nr.:

    911 705 214

  • Kontaktperson:

    Marit Sanner

Problemet:
Kunnskapen fra barn og unge har lenge manglet i utviklingen av skole og hjelpesystemer for barn og unge. Fortsatt brukes den i alt for liten grad. Barn og unge som Forandringsfabrikken samarbeider med over hele landet forteller at hvis flere hadde lyttet til dem, hadde barnevernet, psykisk helsevern og skole vært ganske annerledes.

Vårt mål:
Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som har som utgangspunkt at barn og unge har mye kunnskap som samfunnet trenger. Målet er å bidra til bedre tjenester for barn og unge, bygd på erfaringer og råd fra dem.

Forandringsfabrikken inviterer barn og unge med som «proffer», fordi de har viktig kunnskap om hvordan systemene oppleves og hvordan de kan bli bedre. Forandringsfabrikken inviterer til samarbeid mellom proffene, fagfolk og myndigheter – for at tjenester som skole, psykiske helsetjenester, barnevern, psykisk helsevern og kriminalomsorg blir mest mulig nyttige, verdige og effektive.

Målgrupper:
Forandringsfabrikken møter årlig hundrevis av barn og unge i barnevern, psykisk helsevern og skoler. Forandringsfabrikken legger til rette for møter mellom barn og unge og de med makt til å forandre. Ministre, stortingspolitikere, fagfolk, utdanningsinstitusjoner og media etterspør i stadig større grad barn og unges kunnskap. Gjennom menneskemøtene forandrer proffene og Forandringsfabrikken lover og systemer, basert på de unges råd.

Hovedaktiviteter:
Hovedaktiviteten i Forandringsfabrikken er kartleggingsarbeidet, der fabrikkarbeidere reiser rundt i landet og møter barn og unge i hjelpesystemer og skole. Gjennom samlinger samles deres råd om hva som skal til for at systemene blir bedre. Kunnskapen fra dette kartleggingsarbeidet legger grunnlaget for utviklingsarbeidene. Gjennom Forandringsfabrikkens arbeid skjer det små og store forandringer hver eneste dag, både hos de unge og hos de voksne som lytter til dem og lærer. Dette er også demokrati og ytringsfrihet i praksis.

Utviklingsarbeidnene heter Mitt Liv og har etter hvert fått større plass i både barnevernet og psykisk helsevern. I år begynner også utviklingsarbeid et Mitt Liv Skole. I Mitt Liv legger Forandringsfabrikken til rette for samarbeid mellom barn og unge og fagfolk i tjenestene, og sammen utvikler de arbeidsmåter for at tjenestene blir bedre for de som skal motta hjelp og de som jobber i systemene.

Det er barn og unge som formidler svarene fra kartleggingsarbeidet og utviklingsarbeidet i møte med politikere, beslutningstakere og fagfolk i praksisfeltet.

Hva er nytt med denne løsningen?
Etter å ha arbeidet med systemer for barn og unge i 12 år, erfarer vi at deres kunnskap i liten grad blir brukt for å bygge gode systemer i Norge. Forandringsfabrikken ønsker at systemene skal bygges gjennom et likeverdig fokus på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap fra dem som jobber i systemene, og barn og unges kunnskap. Barn har rett til å bli hørt og til å bli tatt på alvor, men først og fremst er det viktig for å lage gode og nyttige systemer for dem det gjelder.

 

Sosiale resultater:
BarnevernsProffene, som er barn med fersk erfaring fra barnevernet, og Forandringsfabrikken har siden 2013 gjennomført utviklingsarbeidet Mitt Liv Barnevern i samarbeid med barneverntjenesten fra hele landet og KS. Mitt Liv-tjenestene jobber nå med et tydelig barnesyn, fire verdier og rundt 30 konkrete arbeidsmåter som er utviklet av proffene i samarbeid med fagfolk.

I dag er rundt 150 tjenester i over 220 kommuner med i samarbeidet, som betyr at flere enn 4 millioner nordmenn bor i en kommune med Mitt Liv-barneverntjeneste. Våren 2016 ble resultatene av arbeidet satt sammen til bredere anbefalinger for hvordan barnevernet kan bli enda bedre. Anbefalingene ble overlevert Bufdir og barneminister Solveig Horne i juni 2016. Høsten 2016 overleverte et lovutvalg forslag til ny barnevernlov der mange av BarnevernsProffenes innspill var tatt med.

Inspirert av Mitt Liv Kommune etterspurte Helsekomiteen på Stortinget et lignende arbeid innen psykisk helsevern. Høsten 2016 begynte 10 norske sykehus et samarbeid med PsykiskhelseProffene og Forandringsfabrikken.  disse dager begynner et lignende utviklingsarbeid på skoler i tre kommuner. Forandringsfabrikken jobber i dag med å kvalitetsutvikle flere store systemer for barn og unge, i samarbeid med tjenestene selv.

Vår forretningsmodell:
Forandringsfabrikken finansieres hovedsakelig av prosjektmidler fra det offentlige (departement og direktorater). En del av inntektene kommer som støtte fra fond og stiftelser, og noe fra salg av varer og tjenester.

Potensialet for vekst:
Det finnes mange hjelpesystemer for barn og unge i Norge. Forandringsfabrikken har et stort potensiale fordi barn og unge med erfaringer fra en rekke ulike systemer forteller at det er få hjelpesystemer som etterspør og bruker kunnskapen deres systematisk.

Utmerkelser:
2010: Årets Sosiale Entreprenør, Ferd
2011: Fabrikkleder Marit Sanner utnevnt til Ashoka Fellow
2011: Karl Evangs Pris, Statens Helsetilsyn
2016: BarnevernsProffene Årets Løvetann

Se presentasjonen på konferansen: