Catalysts  

Selskapsfakta

  • Org.nr.:

    916 316 895

  • Kontaktperson:

    Lisa Cooper

Problemet:
Ifølge SSB utgjør barn av innvandrere halvparten av alle barn under 18 år som vokser opp i fattigdom i Norge. Arbeid og utdanning er viktige fokusområder for å bekjempe fattigdom.

Tall fra SSB (2015) viser at i perioden 2009-2014 fullførte kun 71 prosent av i videregående- elever utdanningen og kun 56 prosent fullførte på normert tid. Tallene på dette er enda høyere blant barn med innvandrerbakgrunn. Det offentlige har brukt 3,3 milliarder kroner over 20 år for å bekjempe frafall i videregående skole uten at det har gitt resultater (Aftenposten 15.08.2015).

Det er mange og sammensatte årsaker til frafall i skolen. En gjennomgående årsak er imidlertid at de som dropper ut, ikke mestrer kravene og rammene i det ordinære utdanningsløpet.

Dette samfunnsproblemet finnes det ingen enkel løsning på. Vi kan tenke tilbake selv; hvem var det som veiledet deg gjennom skolen? Var det foreldre, venner, lærere, skolerådgivere? For de aller fleste av oss er det en kombinasjon av disse. Ungdommer som ikke har tilgang på voksne veiledere med de nødvendige forutsetninger for å veilede og bistå ved behov, har betraktelig reduserte sjanser for å lykkes senere i livet.

Vårt mål:
Vårt hovedmål er å være en katalysator for endring. Vi ønsker å skape holdningsendringer i møte mellom minoritet- og majoritetssamfunnet, samt flyktninger. Dette gjør vi ved å skape arenaer og nettverk som tilrettelegger for sosial kontakt.

Vi er også en katalysator for å bidra til økt deltakelse i utdanning og arbeidsliv for ungdom med minoritetsbakgrunn.

Målgrupper:
Våre målgrupper er ungdom og unge mennesker, primært mellom 15 og 30 år. Programmet retter seg først og fremst mot ungdom med minoritetsbakgrunn, men målgruppes utvides til andre grupper i fremtidige prosjekter.

Hovedaktiviteter:
Catalysts er et program som bygger relasjoner for å øke kompetansen og skape positiv endring.

Vi når målene ved å:
–       koble ungdom med en Catalyst mentor og/eller en Catalyst kompis
–       utvikle og gjennomføre kurs og workshops
–       styrke nettverk og kontakt mellom majoritet og minoritet
–       bidra til å etablere møteplasser i lokalmiljøer som stimulerer til økt inkluderinger

Vårt program innebærer blant annet:
·      Identifisering av deltakere (målgruppen) i samarbeid med lokale organisasjoner
·      Auditions og utvelging
·      Matching av mentorpar
·      Oppstartssamling
·      Mentor Workshops
·      Ungdom Workshops
·      Faglig workshop
·      Sosiale sammenkomster
·      Avslutning
·      Social impact måling

Hva er nytt med denne løsningen?
Programmet baserer seg på det vi kaller Catalyst-metodenn, som igjen anvender det vi kaller «Anerkjennende verktøy». Catalyst-metoden er også utviklet for bruk i karriereveiledning i skolene, som en katalysator for endring og innovasjon.

Anerkjennende verktøy handler om å finne frem til, utvikle eller utløse potensialet til hver enkelt deltaker. Ved bruk av en rekke verktøy får deltakere løftet frem og synliggjort sine ressurser og evner, og derigjennom oppnå innsikt i hvordan man kan bruke disse.

Målet med anerkjennende verktøy er å utløse det beste potensialet som er iboende i oss og bruke det på måter som skaper resultater.

Sosiale resultater:
Catalysts gjennomfører social impact-målinger. Resultatet fra første kull er meget positive og målingene er under forbedring.

Catalysts utarbeides nå etter den svenske Kompis Sverige-modellen. De måler og viser resultater basert på følgende indikatorer; relasjoner, utbytte, tilhørighet og språk. Resultatene fra det svenske Kompis-programmet viser en markant økning i før- og etter-målinger av opplevelsene deltakerne hadde.

Vår forretningsmodell:
Catalysts leverer sine tjenester til offentlig sektor, ideelle organisasjoner og private aktører. Catalysts utarbeides nå etter den svenske modellen for hvordan tjenestene selges til kommuner som betaler for gjennomførte aktiviteter og koblinger. Det er potensiale for inntjening på salg av metode, verktøy og kurs/workshops.

Potensialet for vekst:
Vårt mål er at 500 ungdommer med minoritets- eller flyktningebakgrunn skal gjennom Catalysts mentorprogram eller Catalysts Kompis-program i 2017.

Catalysts opplever for tiden en sterk vekst i antall forespørsler og interesse rundt programmet og jobber derfor aktivt med å øke vår kapasitet slik at vi er godt rustet til å ta imot forventede oppdrag i tiden fremover.

Vi er for tiden aktive i Oslo og Østfold og forventer at oppstart av Catalysts Kompis-programmet vil utvide vårt geografiske arbeidsområde betraktelig.

Se presentasjonen på konferansen: