BUA

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    10.01.2014

  • Org.nr.:

    913 099 834

  • Kontaktperson:

    Monica Vogt

Problemet:
Økt fysisk aktivitet blant befolkningen kan måles i flere leveår og økt livskvalitet. Velferdsgevinsten er spesielt stor blant barn og unge. Undersøkelser viser at det er noen grupper som er overrepresentert blant de inaktive. Dette gjelder særlig jenter, unge med ikke-vestlig bakgrunn, unge fra fattige familier, og andre som ikke deltar i organiserte idrettslag. Regjeringen har i sin strategi for barnefattigdomsbekjempelse som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Vårt mål:
Vår forening ønsker å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status, ved å gjøre det enklere for unge å prøve flere og nye sports- og fritidsaktiviteter. Våre tjenester skal styrke og synliggjøre tilbudet hos eksisterende og nye utlånsordninger og stimulere unge til å være fysisk aktive. Målet er å få med 100 utlånsordninger i BUA i løpet av 2018, og få 100.000 brukere av ordningen.

Målgrupper:
Vår primærmålgruppe er barn og unge mellom 6 og 19 år, med hovedvekt på elever på ungdomstrinnet i alderen 13 til 16 år.
Våre sekundærmålgrupper inkluderer eksisterende og nye utlånsordninger, foreldre og foresatte, og skoler, fritidsordninger, foreninger og liknende.

Hovedaktiviteter:
Vi skal etablere BUA som paraplyorganisasjon for utlånssentraler over hele Norge og danne et nasjonalt utstyrsbibliotek, hvor barn, unge og barnefamilier kan låne sports- og fritidsutstyr og delta på aktiviteter gratis.

Hva er nytt med denne løsningen?
BUA er en ny idé. Det finnes ingen aktører som jobber for å styrke og synliggjøre nye og gamle utlånsordninger. Frem til nå har det vært en godt bevart hemmelighet at man kan låne sport- og fritidsutstyr helt gratis.

Sosiale resultater:
BUA har siden 1. september 2015 og frem til høsten 2016 fått avtale med 30 utlånsordninger fordelt på 22 kommuner. Disse 30 bruker foreningens tjenester aktivt. Ti av disse var allerede i drift, og har fått hjelp til å bli mer effektive. 9 har fått hjelp til å åpne i løpet av det siste året. 11 får hjelp til å åpne i løpet av det kommende året. Det er registrert totalt 7374 lån fordelt på 3015 personer.

Vår forretningsmodell:
Kommuner, attføringsbedrifter, idrettslag og andre som drifter utstyrssentraler betaler en avgift for å være tilknyttet BUA. Per i dag er ikke foreningen økonomisk bærekraftig. Når vi får en kritisk masse av utstyrssentralen vil den bli det. I tillegg vil BUA rekruttere betalende medlemmer og sponsorer. Markedet for sosiosponsing er i vekst, og vi mener BUA vil ha potensiale som sponsorobjekt.

Potensialet for vekst:
Det finnes mellom 200 og 300 utstyrssentraler i Norge, kanskje flere. Med regjeringens fokus på at alle barn og unge skal få delta i minst en aktivitet, etableres det stadig flere slike sentraler. Vi tror derfor at potensialet vårt kan være større på sikt.

Se presentasjonen på konferansen: