Aktivitetsdosetten AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.03.2013

  • Org.nr.:

    911 839 962

  • Kontaktperson:

    Lone Koldby

Problemet:
Svært mange beboere på sykehjem har en passiv hverdag. Beboerne får lite stimuli utover pleie, mat og medisin. Aktiviteter og fellesarrangement kan ikke tilfredsstille alle– alle liker nemlig ikke trekkspill og bingo! Medisinering og manglende stimuli kan føre til passivitet, depresjon og ensomhet. Dermed er det lett å bli institusjonalisert og følge vante rutiner, både som ansatt og beboer. Rigide rutiner kan bli en hindring for enkeltindividets mulighet til å fortsette sitt individuelle og personlige liv.

Vårt mål:
Vårt mål er å gi mennesker med omsorgsbehov individuelt tilpassede aktiviteter, som bidrar til økt hverdagsverdighet. Vår visjoner at Aktivitetsdosetten skal bli en nasjonal og internasjonal anerkjent metode, som ved systematisk bruk reduserer medisinforbruket og øker livskvaliteten.

Målgrupper:
Målgruppen er beboere, ansatte, pårørende og frivillige på sykehjem. Våre kunder er kommuner og andre beslutningstakere innen offentlig og private helse- og omsorgssektor.

Hovedaktiviteter:
Vi kurser ansatte ved sykehjem som «aktivitetsdoktor», slik at de blir i stand til å anvende metoden, og følger dem opp gjennom samlinger og nettverksmøter. Vi produserer i tillegg aktivitetskasser med ulike spill og aktivitetsforslag, som selges og leveres til sykehjem som har tegnet abonnement.

Hva er nytt med denne løsningen?
Aktivitetsdosetten er nyskapende ved at beboernes livshistorie og personlige interesser kartlegges, videreføres og dokumenteres, slik at beboerne i større grad opplever en personlig og meningsfull hverdag. I tillegg legger systemet opp til at de ansatte blir involvert gjennom egne interesser og ressurser, samtidig som de pårørende kan bidra ut i fra engasjement og kapasitet.

Sosiale resultater:
De sosiale resultatene blir målt gjennom årlige spørreundersøkelser av ansatte, beboere og pårørende. Måling av medisinbruk før og under implementering av Aktivitetsdosetten viser en nedgang i bruk av beroligende medikamenter. Det er også registrert nedgang i negative adferd og en økning i opplevd livskvalitet for beboere på sykehjem som har innført Aktivitetsdosetten.

Vår forretningsmodell:
Våre inntekter kommer fra salg av abonnement og kursvirksomhet til sykehjem i hele Norge. I tillegg kommer produksjon og salg av aktivitetskasser. Sykehjem og kommuner betaler i tillegg for kurs og oppfølging av metoden.

Potensialet for vekst:
Dette er et sterkt voksende marked, med økt etterspørsel etter tjenester for eldre og pleietrengende av høy kvalitet, både i Norge og internasjonalt. Målgruppen vår har så langt vært beboere på sykehjem og andre institusjoner, med potensiale for vekst i gruppen hjemmeboende og psykiatri. Vår metode er skalerbar ved at vi kan tilby flere kurs og abonnement. Vi har kunder fra kommunale og private sykehjem. Sistnevnte er også aktive i Sverige og Danmark, og det vil derfor være naturlig å utvide vår virksomhet til de nordiske landene i første omgang.

Se presentasjonen på konferansen: