Atlas Kompetanse

Selskapsfakta

  • Org.nr.:

    914 850 770

  • Kontaktperson:

    Firdawsa Ahmed/ Saad Hashi

Atlas Kompetanse er en av tre nominerte til Årets sosiale entreprenør 2018. Selskapet forebygger utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Hjelper barn å lykkes
I følge juryen har Atlas Kompetanse stor troverdighet i sitt arbeid, både gjennom solid fagkunnskap og egne erfaringer fra tiden som ansatt på  innsiden av hjelpesystemene. Barn og unge med minoritetsbakgrunn faller oftere utenfor skole og arbeidsliv. Atlas har skapt et populært tilbud som bygger bro mellom hjelpesystemer og familier som er nye i norge, slik at barn og unge får den støtten de trenger for å lykkes. De har en forretningsmodell som har vist seg bærekraftig. Løsningen skaper stor samfunnsmessig verdi, og har avgjørende betydning i mange mennesker liv. Juryen har stor tro på løsningens skalerbarhet.

– Å bli nominert til Årets sosiale entreprenør er en hyggelig overraskelse og en stor anerkjennelse, sier Firdawsa Ahmed, daglig leder i Atlas Kompetanse.

Hva er utfordringen?
Forskning viser at det er større frafall i skolen blant barn som har innvandret til Norge, og over 50 prosent av disse elevene fullfører ikke videregående skole. Resultatet er at disse ungdommene går en mer usikker fremtid i møte, med bl.a. svakere tilknytning til arbeidslivet.

Manglende grunnleggende ferdigheter og høyt fravær er viktige årsaker til frafall. Foreldres manglende kjennskap til norske forhold gjør barn med kort botid i Norge spesielt sårbare. Det kan være utfordrende for foreldre i nyankomne familier å forstå hvordan det norske samfunnet generelt, og skolesystemet spesielt, fungerer. Foreldrene trenger informasjon og forståelse for skolens, lærerens, elevens og deres egne roller, ansvar og forventninger.

Hva er deres mål?
Vårt mål er at alle barn og unge med kort botid i Norge skal få den oppfølgingen de trenger for å lykkes i samfunnet. Atlas Kompetanse skal utvikle fleksible og innovative tjenester for å styrke foreldres forståelse av det norske systemet slik at de kan ta velinformerte valg for sine barn.

Hvilke tjenester tilbyr dere?
Atlas kompetanse tilbyr i dag to tjenester; familieveiledning og skole-hjem kurs.

Gjennom familieveiledning tilbyr vi hjelpetiltak til barneverntjenesten, der vi jobber med endringsarbeid i familier. I tillegg til å inneha faglig kompetanse, bruker våre familieveiledere språk og kulturkompetanse for å øke foreldrenes systemforståelse.

Vi holder også skole-hjem kurs for foreldre med kort botid i Norge. På kurset får foreldre informasjon om hvordan det er å være forelder til elever på skole i Norge, med fokus på systemforståelse. Kursene holdes på mange ulike språk og tilbys grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen.

Hva er unikt med deres løsning?
Det unike med våre tjenester er at vi jobber med metodikk fra flyktning-og integreringsarbeid, i tillegg til det barnevernfaglige. Atlas Kompetanse møter barn og deres familier der de er, og har en stor forståelse for deres livssituasjon. Vi jobber ut fra et brukermedvirkningsperspektiv, noe som er essensielt for å lykkes med endringsarbeid.