Årets SosEnt-konferanse i samarbeid med Bærum, Asker og Oslo kommune: En møteplass for offentlig innovasjon!

– Mange kommuner har behov for nyskaping i tjenestetilbudene sine og må levere enda bedre tjenester til lavere kostnader. Nye løsninger vil bli helt avgjørende for kommunene og dette er et marked der sosiale entreprenører kan ha en viktig funksjon, sier Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører.

En møteplass
Ferd Sosiale Entreprenører inviterer sosiale entreprenører, kommuner og offentlige etater til erfaringsutveksling rundt samarbeid, kjøp og salg av tjenester på årets SosEnt-konferanse 26. Oktober 2016. Konferansen er en møteplass for offentlig nyskaping, der partene møtes og diskuterer hvordan det offentlige kan skape resultater sammen med sosiale entreprenører. Årets konferanse arrangeres i samarbeid med Oslo, Bærum og Asker kommune.

Nye løsninger
– SosEnt-konferansen gir ansatte i samarbeidskommunene en anledning til å bli kjent med løsninger og muligheter som allerede eksisterer og som gir god effekt. Asker, Bærum og Oslo kommune er innovative og fremoverlente kommuner, og vi har sett eksempler på deres arbeid i forbindelse med Innovasjonsprisen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette er kommuner som ønsker nye og bedre løsninger, og som ønsker å bli bedre kjent med sosialt entreprenørskap som virkemiddel, sier Leiner.

Strategi for sosialt entreprenørskap
Oslo kommune er en av samarbeidskommunene for årets SosEnt-konferanse. Kommunen vedtok en strategi for sosialt entreprenørskap i 2015. Arbeidet med å operasjonalisere strategien intensiveres høsten 2016, og det er etablert en felles uformell innovasjonsgruppe på tvers av byrådsavdelingene. Gruppen skal jobbe med innovasjon og utvikling i kommunen, og skal blant annet se nærmere på hvordan kommunen kan bruke sosialt entreprenørskap som virkemiddel.

– Vi har ambisjon om økt innsats på tvers av byrådsavdelingene for å støtte utviklingen av sosialt entreprenørskap, sier Petra Nilsson Andersen, leder av innovasjonsgruppen i Oslo kommune.

I følge Andersen ønsker kommunen å jobbe mer med ulike bedrifter og frivillige aktører, og hun mener det er behov for møteplasser der bydeler og etater kan uttrykke sine behov for nye tjenester, og fange opp konsepter og ideer fra frivillige og sosiale entreprenører. – Økt innbyggerinvolvering er en forutsetning for å få til samskaping. Vi bruker samskaping for å aktivere ressurser på tvers av samfunnet, og det bidrar til gjensidig utvikling av kunnskap – og læringsdeling, sier Andersen.

Jakter på nye løsninger
Asker kommune satser på samarbeid med sosiale entreprenører som et ledd i fornyelse og innovasjon av kommunens tjenestetilbud. Under mottoet ”skape verdier på nye måter” skal Asker kommune invitere flere aktører til samarbeid for å skape bærekraftige løsninger. Satsningen er et ledd i kommunes nye innovasjonsstrategi, der både samarbeid med innovative aktører og medborgerskap skal sikre at kommunen klarer å møte morgendagens velferdsutfordringer.

– Sosiale entreprenører er en gruppe innovative aktører Asker kommune ønsker å satse på. Når det offentlige åpner opp for samarbeid med frivillige, næringslivet og akademia for å drive innovasjonsarbeid får vi et samskapningssamfunn, sier Lars Bjerke, rådmann i Asker kommune.

Satser på forskning og innovasjon

Bærum kommune lanserte nylig et budsjett og handlingsprogram for 2017, der rådmannen anbefaler at det settes av 10 millioner kroner til et forsknings- og innovasjonsfond. Midlene er foreslått fordelt på tre hovedområder: Samarbeid med sosiale entreprenører, risikokapital for å stimulere til innovasjon i egen virksomhet og samarbeid med forskningsmiljøer for å løse Bærum kommunes velferdsutfordringer.

– Vi har jobbet med sosialt entreprenørskap i tre til fire år ut fra prøve- og feile-prinsippet. Når vi deltar på SosEnt-konferansen 26. oktober stiller vi med 30-40 ansatte. I etterkant av konferansen skal vi følge opp med en intern workshop der vi ser på hvordan vi i Bærum kommune mer systematisk skal jobbe i forhold til sosiale entreprenører, sier Christian Skattum, direktør for strategi og utvikling i Bærum kommune.

Felles utfordringer
SosEnt-konferansen har valgt å belyse utfordringer og muligheter innenfor temaområdene barn og unge, flyktninger, arbeid og eldre. – Dette er områder der de fleste kommuner har felles utfordringer. Det er også mange sosiale entreprenører som jobber innenfor disse temaområdene, nettopp fordi det er områder med behov for nye løsninger, avslutter Katinka Greve Leiner

Tekst: Anniken Grundt
Bilde: Kubrix